XSKT Bạch thủ MB Cầu XSMB
Hôm nay:
Hôm qua:
XS điện toán MB:
Đóng

THỐNG KÊ TẦN SUẤT LÔTÔ Miền Bắc

Các tỉnh mở thưởng ngày hôm nay
Chọn tỉnh/TP cần thống kê:

KẾT QUẢ THỐNG KÊ TẦN SUẤT LÔTÔ XSMB

  Ngày
\
Cặp số
3
-
5
4
-
5
5
-
5
6
-
5
7
-
5
8
-
5
9
-
5
10
-
5
11
-
5
12
-
5
13
-
5
14
-
5
15
-
5
16
-
5
17
-
5
18
-
5
19
-
5
20
-
5
21
-
5
22
-
5
23
-
5
24
-
5
25
-
5
26
-
5
Tổng
00     1       1                       1           3
01   1     1   1   1 1                   1   2 1   9
02     1               1       2 1                 5
03       1 1     1   1                   1         5
04   1           2 1               2     1     1   8
05         1     2       2 1                       6
06     1         1 1           1   1 1     1       7
07           1   1                 1               3
08 1         1 1   1   1 1 1               1       8
09 1             1       1           1 1       1   6
10 1 1 1 1                 1 1     1               7
11   2   1                   2 1   1     2         9
12   1 1               1   1         1 1           6
13   1 1 1 2   2   1 1     1 1   1     1   1   1 1 16
14     1   1 1 1                   1           1   6
15 1     1         2           1         1   2     8
16       1 2 1 1   1       1                     1 8
17               1               1         1     1 4
18     1     1         1 1           1       1     6
19                             1     1   1 1 3   1 8
20       2 1     1                               1 5
21 1               1     2   1 1                 1 7
22         1                         1   1 1       4
23           1   1                 1 1         1   5
24   1     1       2                 1         1   6
25   1             1 1     2       1 1     1       8
26     1   1         1 1         1   1     1 1     8
27     2               1               2         1 6
28 2           3                 1   1             7
29   1     2     1         1             1 1       7
30         2                     1     2     1   1 7
31       1 1       1 1   1             1 1         7
32                       1 1   2 1                 5
33                   1 1 1             1           4
34 1     1                   1 1                   4
35   1   2           1                           1 5
36                 2   1 1         1 1     1       7
37               1 1         1         1     1     5
38 1               2   1     1       1 1     1 1   9
39 1   2     2       2                         1   8
40                                         1     1 2
41 1                           1         1   1     4
42     1       2           1               1       5
43 1   2 1   1         1   1     1             1   9
44 1         1       2       1         1           6
45     1                     1     2           1   5
46   1       1       1       1 1     1           1 7
47       1 1   1         1             1 2     1 1 9
48           1 2 1             2     2   1 1   2   12
49                     1   2 1 1 1           1     7
50         1                     2 1             2 6
51   1       1     1 1 1     1           1 1       8
52   1       1         1 1 1                       5
53               1   1   1   1 1 1 1   1 1 1       10
54   1 1 1                 1       1       1     1 7
55 1         1         1                   1 1     5
56 1       2   1     1 2   1 1 1         1   1 1   13
57 1   1     1           1   1   3       1   1   1 11
58       1           1         1     1 1 1   1     7
59             2     1 1               1 1     2 1 9
60         1 1   1           1 2 1   1             8
61       1 1                                     1 3
62     1       1                                   2
63     1         1         1                     1 4
64       1     1       1     1   1 1   2       1   9
65             1     1     1                       3
66               1     2   1   1 1 1       1   1   9
67   1                       1                     2
68                       1   1 1   1         1     5
69       3             1 1                     1   6
70 1         1           1                         3
71 1   1     1 1 1 1     1         1     1         9
72 2 1 2         1               1       1         8
73       1 1     1         1         1             5
74           2     1   1 1       1   2 1 1         10
75                   1   1       1             1   4
76                         1   1   3 1       1     7
77             1 1           1   1   1   1 1 1 2 1 11
78             1     1       1   1   1             5
79 1 2     1     1       1           1     1   1   9
80 1               1                   2   1       5
81                                 1       1       2
82   1   1             1                           3
83   1                                   1       1 3
84 1     1                 1                 1     4
85   1       1           1 1                 2   1 7
86             1 1               1 2               5
87                 1   2 1   1               1     6
88     1   1     1       1   1                     5
89   2                       2     1   1           6
90               1 1 3         1 1                 7
91 1         1         1 1 1           1       1   7
92   1       1     1 1       1     1       2       8
93             1   1                   1     1   4 8
94   1         1       1   2                 1     6
95         1 1     1 1         1 1   1   1 1       9
96 1             1       1     1                 1 5
97 1 1   1                                     1   4
98     1             1         1       1   1       5
99 1   1 2   2                   1   1 1 1 1   1   12

Tin tức XSMB